liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.911.548
Truy cập hiện tại 4
Phân tích Yếu tố lỗi theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017
Ngày cập nhật 23/09/2020

Lỗi là toàn bộ diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội thể hiện thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức lỗi cố ý và lỗi vô ý.

Lỗi gồm 2 bộ phận chính là lý trí và ý chí
 
Lý trí là khả năng nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi và nhận thức được hậu quả của hành vi đó.
 
Ý chí là khả năng điều khiển hành vi của mình và khả năng điều khiển hậu quả của hành vi.
 

Các hình thức lỗi

Thứ nhất là lỗi cố ý trực tiếp
 
Lỗi cố ý trực tiếp được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là "Bộ luật Hình sự"). Theo đó người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nếu người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.
 
Thứ hai là lỗi cố ý gián tiếp
 
Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. (Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự).
 
Thứ ba là lỗi vô ý do cẩu thả.
 
Lỗi vô ý do cẩu thả là trường hợp người phạm tộikhông thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. (Khoản 2 Điều 11 Bộ luật Hình sự).
 
Thứ tư là lỗi vô ý do quá tự tin.
 
Lỗi vô ý do quá tự tin là trường hợp người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. (Khoản 1 Điều 11 Bộ luật Hình sự).

 

Bài viết khác
Xem tin theo ngày